O nas | Sprava siete a IS | Systemova infrastruktura | Outsourcing IT - Servis | GoodNET kontakt
 

GoodNET s.r.o. - ponuka sluzieb


Zabezpecujeme komplexne riesenia - navrh a vyvoj softveru, predaj, instalacia, poradenstvo a servis - v oblasti informacnych systemov. cize od predaja vypoctovej techniky, spotrebneho materiau, cez poskytovanie sluzieb, servisnych zasahov az po projektovanie, spravu LAN sieti, tvorbu web stranok a vyhotovenia programov na zakazku podla poziadaviek zakaznikov. Kredom spolocnosti je rychlo, vcas uspokojit potreby zakaznikov navrhnut co najoptimalnejsi informacny system, ktory ulahci a zefektivni chod spolocnosti.

GoodNET - integrator a spraca PC siete


Navrhneme Va optimalizaiu Informačneo systeu,postarae sa o sprau lan sieti, wan či wifi, ako aj zabezpečených sietivpn, definujeme a nastavie firemnú bezpečnosť, zriadime vzdialenepritupy do firemnej siete, pre Vašich zamestnancov, nainštalujeme kamery a dochadzkovesystey, a urobie bezpečnostneškolenie.

GoodNET - oprava PC,zachrana da a nastavenie


Ponúkame servis počiača, notebooku, serveru alebo perifeii urobie zaohu da,reinštalujeme operačný syste WINDOWS, LINUX aj MAC. Vybudujeme Va infraštruktúru, metalicke optickeaj radiovesiete, a mae špecialistov na bezpečnosť počiačových sieti Dodae Va aj spotrebný materia pre tlačiarne a kopiky.


GoodNET - programovanie


Postarae sa o Vasu domeu a poskytneme jej hosting. vytvorie Vam moderne firemne web straky, webshop, intranet ci portal, ktorý zarobia bude fungovat aj na tablete či telefóne. Ponúkame administraiu databa ORACLE, MS SQL, MySQL v kombinai s prostredi .NET aj PHP kontaktujte na www.goodnet.sk

GoodNET - Systemova infrastrukturaZaladom rýchleho rozvoja spoločnosti a vzaomnej výmeny da medzi pracovnimi a partnermi spoločnosti je kvalitnainfraštruktúra informačneo systeu. Umožňuje centralizaiu da a tým aj zjednodušuje spôsob zaohovania a archivaie da. Pod pojmom Infraštruktúrne projekty si treba predstaviť narh a realizaiu počiačových sieti Po tomto kroku môže nasledovať dodaka pracovných stani PC, serverov a potrebných priavných zariadeni V súčasnej dobe existuje mnoho technologických riešenivybudovania infraštruktúry informačneo systeu. Po konzultaii a vytýčenivašich cieľov a potrieb va vypracujeme projekt šitý na mieru.
Infraštruktúrne projekty obsahujú:
• Narh a realizaiu počiačových sieti
• Dodaku potrebných zariadeni
• Servisne sluzby potrebne pre realizacicu projektu


GoodNET - IT servis


Zmluvný servis s garantovanou dobou zaahu
Fungujúci informačný syste je pre sprany cho d spoločnosti nevyhnutný. Zmluvný servis sa starao naravu v priade výpadku systeu a to v zmysle vopred dohodnutej lehoty 2 až 48 hodi. Špecialisti pravidelne kontrolujú IS zaaznia. Touto kontrolou a preventinymi zaahmi minimalizujú výskyt potencianych porúch.

VzdialenaSprava - pomoc na diaľku
Na servis sme rozširili o služba s garantovanou dobou zaahu. Ak potrebujete pomoc s Vašim notebookom alebo PC, okamžite sme Va k dispozii vyriešime proble na diaľku. Pomoc na diaľku je realizovanaprostrednitvom vzdialeneo pripojenia do počiača alebo siete zaaznia, kde sme schopniproblem okamžite začať riešiť. Nastaa zvýšenie dostupnosti systeu klienta, pretože veľkú časť konfiguračných probleov a porúch je odstraenaokamžite vzdialeným pritupom.

Telefonickeporadenstvo
Radi Va pomôžeme a poradie aj telefonicky. Na hotline je Va k dispoziii nonstop.


GoodNET Outsourcing


V súčasnej dobe mnoho spoločnostivyužiajú Outsourcing . Je to veľmi úsporný a efektiny spôsob spray informačných technológii Jeho využitie ocenia predovšetkým spoločnosti, ktorepomocou outsourcingu prekonaajú nedostatok zdrojov, vraane nedostatku kvalifikovaných pracovných si s potrebným know-how v oblasti IT.

Medzi naše outsourcingoveslužby patria:
• Sprava a servis PC stani
• Sprava a servis sietiLAN
• Sprava a servis sietiWAN
• Sprava a servis PC aplikaii
• Sprava bezpecnosti
• Obnova da pri nahodnom formatovani zmazani diskov
• Pravidelne profylakticke prehliadky
• Poradenstvo a sluzby HOTLINE
• Zapozicanie naradnych ekvivalentov - zariadeni
• Technicke zabezpecenie podujati
• navrhnutie technickej realizacie podujatia
• zapozicanie a instalacia informacnej techniky
• nepretrzity technicky dohlad.


GoodNET - Integracia informacnych systemov


Cielom Integracie informacnych systemov je zlucenie roznych, neustale sa vyvijajucich komponentov, zariadenia hlave neustale sa rozviajucich softwarovych rieseni do jedneho funkcneho celku. Pre vytvorenie takehoto celku je dolezite vytycenie si poziadaviek klienta, so zretelom na zastresenie vsetkych casti systemu, bez straty ich vzajomnej komunikativnosti. Pre klienta poskytujeme fyzicke vytvorenie komplexneho funkcneho celku prepojeni hardveru a softveru. Nasledne nasi pracovnici zabezpecia plne funkcne prevazkovanie systemu a servisne sluzby.

• vytvorenie pracovneho timu spolu s klientom
• analyza poziadaviek a navrh systemov
• realizacne a vyvojove prace vratane testovania
• integracia casti informacneho systemu klienta (novych aj existujucich)
• implementacia systemov
• instalacne a konfiguracne prace, v priade potreby dodavka hardveru a softveru
• skolenie pre zamestnancov klienta - pouzivatelov
• podpora pocas zavazania a prevazky systeov - konzultaie, poradenstvo, hot-line, servis
• udrzba a rozsirovanie systemov v sulade s poziadavkami a informacnou strategiou klienta.


 
+GoodNET na google